Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think)  เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block Chain)  ธุรกรรมกรรมการเงินดิจิทัล  (Fintech)  ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเดอร์เรนซี (Cryptocurrency)  การทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมนการจัดการอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล

สอบมาตรฐานสาขาธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ

ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงาน

เชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงงาน

การดําเนินงานโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานโครงงาน โดยดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลา

ที่กาหนด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) สําหรับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานสําหรับ IoT

สถาปัตยกรรม IoT อุปกรณ์ IoT การเลือกอุปกรณ์ IoT ที่เหมาะสมกับงานนวัตกรรมด้าน  IoT สําหรับธุรกิจ

ดิจิทัล การเลือกแพลตฟอร์ม IoT ที่เหมาะสมกบธุรกิจดิจิทัลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความสําคัญ ประเภท และรูปแบบ

ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่าย

โปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย

สําหรับธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ

การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นวาระที่เป็นมาตรฐานเปิด

(Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภท

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โปรโตคอลรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้

โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย

การปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การรับ-ส่ง ข้อมูลบนเครือข่าย การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต

การดูแลรักษาระบบเครือข่าย และความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ตัวแปร และตัวดาเนินการ คาสั่งควบคุมการทางาน คลาสและอ็อบเจกต์ (Class and Object) การห่อหุ้ม (Encapsulation) การซ่อนสารสนเทศ (Information Hiding) การสืบทอด (Inheritance) และการฟ้องรูป (Polymorphism) การตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging) ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก ( GUI) การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสาหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทางานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมพัฒนาเว็บด้านการจัดการเนื้อหา (CMS) โปรแกรมสาเร็จรูป หรือโปรแกรมพัฒนาเว็บอื่นๆ การติดตั้ง การบารุงรักษาระบบ ติดต่อกับฐานข้อมูลและจัดทาคู่มือ

ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายสิทธิบัตร


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจาลองแอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูล และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL)