Logo  เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร


เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT หรือ Information Technology ) คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน ในระบบสารสนเทศนั้นประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการทำงาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ การดำเนินธุรกิจ และอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT หรือ Information Technology ) มาจากคำว่า “เทคโนโลยี” รวมกับคำว่า “สารสนเทศ” “เทคโนโลยี” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรวัสดุ หรือ แม้กระทั่งสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ที่ได้มีการบันทึก ประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆไว้ และ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเผยแพร่ทั้งส่วนบุคคลและสังคม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ฯลฯ


Logo เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนอะไรบ้าง ?

สร้างเว็บไซต์ (Web Design)

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์

การจัดการฐานข้อมูล (Database)

เรียนเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล

สร้างแอพพลิเคชั่น (Application)

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้าง Application และพัฒนา App

ระบบเครือข่าย (Network System)

เรียนเกี่ยวกับโครงสร้าง Network และการทำงานของเครือข่าย

เขียนโปรแกรม (Programming)

เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรม

ดิจิตอลเบื้องต้น (Basic Digital)

เรียนเกี่ยวกับการทำงานของระบบดิจิตอล ระบบเลขฐาน และ รหัสดิจิตอล

ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (Computer and equipment)

เรียนเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ตัดต่อวิดีโอ (Video Editing)

เรียนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอและสร้างวิดิโอภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

เรียนเกี่ยวกับการสร้างระบบการทำงานต่างๆในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์